گناه

شب روضه هفتگی مان بود.و من تا پشت بام خانه را آب و جارو کردم و
رخت خواب ها را انداختم ، هوا تاریک شده بود.و مستعمعین روضه آمده بودند.
حیاطمان که تابستان ها دورش را با قالی های کناره مان فرش می کردیم و گلدان ها را
مرتب دور حوضش می چیدیم، داشت پرمی شد.من کارم که تمام می شد ، توی
تاریکی لب بام می نشستم و حیاط را تماشا می کردم .وقتی تابستان بود و روضه را
توی حیاط می خواندیم ، این عادت من بود.آن شب هم مدتی توی حیاط را تماشا
کردم.طوری نشسته بودم که سر و بدنم در تاریکی بود و من در روشنی حیاط ،
مردم را که یکی یکی می آمدند و سرجای همیشگی خودشان می نشستند، تماشا
می کردم. خوب یادم مانده است.باز هم آن پیرمردی که وقتی گریه می کرد ، آدم خیال
می کرد می خندد ، آمد و سرجای همیشگی اش ، پای صندلی روضه خوان نشست.
من و خواهرم همیشه از صدای گریه این پیرمرد می خندیدیم.و مادرم ما را دعوا می کرد و
پشت دستش را گاز می گرفت و مارا وامی داشت استغفار کنیم. یکی دیگر
هم بود که وقتی گریه می کرد ، صورتش را نمی پوشانید.سرش را هم پایین
نمی انداخت. دیگران همه این طور می کردند.مثل این که خجالت می کشیدند
کس دیگری اشکشان را ببیند.ولی این یکی نه سرش را پایین می انداخت ، و نه دستش را
روی صورتش می گرفت.همان طور که روضه خوان می خواند ، او به روبه روی خود
نگاه می کرد و بی صدا اشک از چشمش ، روی صورتش که ریش جوگندمی کوتاهی
داشت، سرازیر می شد.آخر سرهم وقتی روضه تمام می شد ، می رفت سر حوض ، و
صورتش را آب می زد.بعد همانطور که صورتش خیس شده بود ، چایی اش رامی خورد
و می رفت.من نمی دانستم زمستان ها چه می کند که روضه را توی پنجدری می خواندیم.
اما تابستان ها، هر شب که من از لب بام ، بساط روضه را می پاییدم، این طور بود.
من به این یکی خیلی علاقه پیدا کرده بودم .وقتی هم که تنها بودم ، به شنیدن صدای
گریه اش نمی خندیدم ، غصه ام می شد.ولی هروقت با این خواهر بدجنسم
بودم ، او پقی می زد به خنده و مرا هم می خنداند. وآن وقت بود که مادرمان
عصبانی می شد.جای معینی نداشت .هر شبی یک جا می نشست .من به خصوص
از گریه اش خوشم می آمد که بی صدا بود.شانه هایش هم تکان نمی خورد.صاف
می نشست، جم نمی خورد واشک از روی صورتش سرازیر می شد و ریش
جوگندمی اش ، از همان بالای بام هم پیدا بود که خیس شده است.آن شب او هم
آمد و رفت ، صاف روبه روی من ، روی حصیر نشست . کناره هامان همه
دور حیاط را نمی پوشاند و یک طرف را حصیر می انداختیم. طرف پایین
حیاط دیگر پر شده بود.رفقای درم همه همان دم دالان می نشستند . آبدارباشی
شب های روضه هم آ ن طرف ، توی تاریکی ، پشت گلدان ها ایستاده بود و نماز
می خواند و من فقط صدایش را می شنیدم که نمازش را بلند بلند می خواند.
چه قدر دلم می خواست نمازم را بلند بلند بخوانم .چه آرزوی عجیبی بود!از
وقتی که نماز خواندن را یاد گرفته بودم، درست یادم است ، این آرزو همین طور
در دلم مانده بود و خیال هم نمی کردم این آرزو عملی بشود .عاقبت هم نشد .
برای یک دختر ، برای یک زن که هیچ وقت نباید نمازش را بلند بخواند ، این آرزو
کجا می توانست عملی بشود؟این را گفتم .مدتی توی حیاط را تماشا می کردم و
بعد وقتی که پدرم هم از مسجد آمد ، من زود خودم را از لب بام کنار کشیدم و بلند
شدم.لازم نبود که دیگر نگاه کنم تا ببینم چه خبر خواهد شد.و مردم چه خواهند کرد.
پدرم را هم وقتی می آمد ، خودم که نمی دیدم . صدای نعلینش که توی کوچه روی پله
دالان گذاشته می شد ، و بعد ترق توروق پاشنه آن که روی کف دالان می خورد ، مرا
متوجه می کرد که پدرم آمده است.پشت سر او هم صدای چند جفت کفش دیگر را روی
آجر فرش دالان می شنیدم. این ها هم موذن مسجد پدرم و دیگر مریدها بودند که با پدرم
از مسجد برمی گشتند.دیگر می دانستم که وقتی پدرم وارد می شود ، نعلینش را آن گوشه
پای دیوار خواهد کند و روی قالیچه کوچک ترکمنی اش ، که زیر پا پهن می کرد،
چند دقیقه خواهد ایستاد و همه کسانی که دور حیاط و توی اتاق ها نشسته اند و چای
می خورند و قلیان می کشند ، به احترامش سرپا خواهند ایستاد و بعد همه با هم خواهند
نشست.این ها را دیگر لازم نبود ببینم.همه را می دانستم.آن وقت آخرهای تابستان
بود و من شاید تابستان سومم بود که هر شب روضه ، وقتی رخت خواب ها را پهن
می کردم، لب بام می آمدم و توی حیاط را تماشا می کردم. مادرم دو سه بار مرا
غافلگیر کرده بود و همان طور که من مشغول تماشا بودم ، از پلکان بالا آمده بود و
پشت سرمن که رسیده بود ، آهسته صدایم کرده بود.ومن ترسان و خجالت زده از جا
پریده بودم .جلوی مادرم ساکت ایستاده بودم.و در دل با خود عهد کرده بودم که دیگر
لب بام نیایم.ولی مگر می شد؟آخر برای یک دختر دوازده سیزده ساله، مثل آن وقت
من ، مگر ممکن بود گوش به این حرفها بدهد؟این را گفتم.پدرم که آمد ، من از جا
پریدم و رفتم به طرف رختخواب ها.خوبیش این بود که پدرم هنوز نمی دانست من
شب های روضه لب بام می نشینم و مردها را تماشا می کنم.اگر می دانست که خیلی
بد می شد.حتم داشتم که مادر چغلی مرا به پدر نخواهد کرد.چه مادر مهربانی
داشتیم!هیچ وقت چغلی ما را نمی کرد که هیچ ، همیشه هم طرف ما را می گرفت
و سر چادر نماز خریدن برایمان ، با پدرم دعوا هم می کرد.
خوب یادم است.رخت خواب ها پهن بود.هوای سرشب خنک شده بود و من وقتی
روی دشک خودم ، که مال من تنها نبود و با خواهر هفت ساله ام روی آن می خوابیدم ،
نشستم ، دیدم که خیلی خنک بود.چقدر خوب یادم مانده است!هیچ دیده اید آدم بعضی
وقت ها چیزی را که خیلی دلش می خواهد یادش بماند، چه زود فراموش می کند؟
اما بعضی وقت ها هم این وقایع کوچک چه قدر خوب یاد آدم می ماند!همه چیز آن شب
چه خوب یاد من مانده است!این هم یادم مانده است که به دختر همسایه مان که آمده
بود رخت خواب هاشان را پهن کند و از لب بام مرا صدا کرد محلی نگذاشتم.خودم
را به خواب زدم و جوابش را ندادم.خودم هم نمی دانم چرا اینکار را کردم، ولی
دشکم آنقدر خنک بود که نمی خواستم از رویش تکان بخورم .بعد که دختر همسایه مان
پایین رفت ، من بلند شدم و روی رخت خوابم نشستم ، به چه چیزهایی فکر می کردم
، یک مرتبه به صرافت افتادم ، به صرافت این افتادم که مدت هاست دلم می خواهد
یواشکی بروم و روی رختخواب پدرم دراز بکشم.هنوز جرات نداشتم آرزو کنم که
روی آن بخوابم.فقط می خواستم روی آن دراز بکشم.رخت خواب پدرم را تنهایی
آن طرف بام می انداختیم. من و مادرم و بچه ها این طرف می خوابیدیم و رخت خواب
برادرم را که دو سال بزرگتر از من بود آن طرف ، آخر ردیف رخت خوابهای خودمان
می انداختیم.همچه که این خیال به سرم زد، باز مثل همیشه اول از خودم خجالت کشیدم
و نگاهم را از سمت رخت خواب ها پدرم برگرداندم.بعد هم خوب یادم هست که
مدتی به آسمان نگاه کردم.دو سه تا ستاره هم پریدند.ولی نمی شد.پاشدم و آهسته
آهسته و دولا دولا برای این که سرم در نور چراغ های حیاط نیفتد ، به آن طرف رفتم
و کنار رختخواب پدرم ایستادم.تنها رخت خواب او ملافه داشت.خوب یادم است.
هر شب وقتی رخت خوابش را پهن می کردم ، دشک را که می تکاندم و متکا را
بالای آن می گذاشتم و لحاف را پایینش جمع می کردم ، یک ملافه سفید و بزرگ هم
داشت که روی همه اینها می انداختیم و دورو برش را صاف می کردیم.سفیدی
ملافه رخت خواب پدرم ، در تاریکی هم به چشم می زد و هرشب این خیال
را به سر من می انداخت.هر شب مرا به هوس می انداخت.به این هوس که
یک چند دقیقه ای ، نیم ساعتی ، روی آن دراز بکشم.به خصوص شب های
چهارده که مهتاب سفیدتر بود و مثل برف بود.چه قدر این خیال اذیتم
می کردم!اما تا آن شب ، جرات این کار را نکرده بودم .نمی دانم چه بود
کسی نبود که مرا ببیند.کسی نبود که مرا ببیند.اگر هم می دید ، نمی دانم مگر
چه چیز بدی در این کار بود.ولی هروقت این خیال به سرم می افتاد،
ناراحت می شدم.صورتم داغ می شد.لب هایم می سوخت و خیس عرق
می شدم و نزدیک بود به زمین بخورم.کمی دودل می ماندم و بعد زود خودم
را جمع و جور می کردم و به طرف رخت خواب های خودمان فرار می کردم
و روی دشک خودم می افتادم .یک شب ، چه خوب یادم مانده است، گریه هم
می کردم.بعد خودم از این کارم خنده ام می گرفت و حتی به خواهرم هم نگفتم.
اما چه قدر خنده دار بود گریه آن شب من!وقتی روی رخت خواب خودم افتادم ،
مدتی گریه کردم و بین خوب و بیداری بودم که خواهرم آمد بالا و صدایم کرد
که شام یخ کرد.آن شب هم وقتی این خیال به سرم افتاد، اول همان طور
ناراحت شدم.سفیدی رخت خواب پدرم را هرشب به خواب می دیدم.
ولی مگر جرات داشتم به آن نزدیک شودم؟اما آن شب نمی دانم چه طور
شد که جرات پیدا کردم.مدتی پای رخت خوابش ایستادم و به ملافه
سفیدش و به دشک بلندش نگاه کردم و بعد هم نفهمیدم چه طور شد یک
مرتبه دلم را به دریا زدم و خودم را روی رخت خواب پدرم انداختم.
ملافه خنک خنک بود و پشت من تا پایین پاهایم آنقدر یخ کرد که حالا هم
وقتی به فکرش می افتم ، حظ می کنم .شاید هم از ترس و خجالت
وحشت کردم که اینطور یخ کردم.ولی صورتم داغ بود و قلبم تند می زد.
مثل این که نامحرم مرا دیده باشد.مثل وقتی که داشتم سرم را شانه
می کردم و پدرم از در وارد می شد و من از ترس و خجالت وحشت
می کردم ولی خجالتم زیاد طول نکشید.پشتم گرم شد.عرقم بند آمد
و دیگر صورتم داغ نبود .ومن همان طور که روی رخت خواب پدرم
طاقباز افتاده بودم ، خوابم برد.برادرم مدرسه می رفت و تنها من در کارهای
خانه به مادرم کمک می کردم.خستگی از کار روز و رخت خواب ها را
که پهن کرده بودم ، مرا از پا درآورده بود و نمی دانم آن شب اصلا
چه طور شده بود که من خواب دیو پیدا کرده بودم.هروقت به فکر آن شب
می افتم ، هنوز از خجالت آب می شوم و مو برتنم راست می شود.من
که دیگر نفهمیدم چه اتفاقهایی افتاد.فقط یک وقت بیدار شدم و دیدم لحاف
پدرم تا روی سینه ام کشیده شده است و مثل این که کسی پهلویم خوابیده
است.وای!نمی دانید چه حالی پیدا کردم !خدایا!یواش اما با عجله
تکان خوردم و خواستم یک پهلو بشوم .ولی همان تکان را هم نیمه کاره ول
کردم و خشکم زد و همان طور ماندم .سرتاپایم خیس عرق شده بود و تنم
داغ داغ بود و چانه ام می لرزید.پاهایم را یواش یواش از زیر لحاف پدرم
درآوردم و توی سینه جمع کردم. پدرم پشتش را به من کرده بود و یک
پهلو افتاده بود.دستش را زیر سرش گذاشته بود و سبیل می کشید.و من
که نتوانستم یک پهلو شوم، دود سیگارش را می دیدم که از بالای سرش بالا
می رفت.از حیاط نور چراغ های روضه بالا نمی آمد . سروصدایی
هم نبود.فقط صدای کاسه بشقاب از روی بام همسایه مان-که دیر و همان
روی بام شام می خوردند-می آمد.وای که من چه قدر خوابیده بودم!چه طور
خوابم برده بود!هنوز چانه ام می لرزید و نمی دانستم چه کار کنم .بلند شوم؟
چطور بلند شوم ؟همان طور بخوابم؟چطور پهلوی پدرم همانطور بخوابم؟دلم
می خواست پشت بام خراب شود و مرا باخودش پایین ببرد.راستی چه حالی
داشتم !در این عمر چهل ساله ام ،حتی یک دفعه هم این حال به من دست
نداده است.اما راستی چه حال بدی بود!دلم می خواست یک دفعه نیست
بشوم تا پدرم وقتی رویش را برمی گرداند، مرا در رختخواب خودش
نبیند.دلم می خواست مثل دود سیگار پدرم -که به آسمان می رفت و پدرم
به آن توجهی نداشت-دود می شدم و به آسمان می رفتم.و پدرم مرا نمی
دید که این طور بی حیا، روی رخت خوابش خوابیده ام.وای که چه حالی
داشتم!کم کم باد به پیراهنم ، که از عرق خیس شده بود ، می خورد و
سردم شده بود.ولی مگر جرات داشتم از جایم تکان بخورم ؟هنوز همان
طور مانده بودم. نه طاقباز بودم و نه یک پهلو.یک جوری خودم را نگه
داشته بودم.خودم هم نمی دانم چه جور بود،ولی پدرم هنوز پشتش به من
بود و دراز کشیده بود و سیگارش را دود می داد.بعضی وقت ها که به
فکر این شب می افتم ، می بینم اگر پدرم عاقبت به حرف نیامده بود ، من
آخر چه می کردم!مثل این که اصلا قدرت هیچ کاری را نداشتم و حتما
تا صبح همان طور می ماندم و از سرما یا ترس و خجالت خشکم می زد.
اما بالاخره پدرم به حرف آمد و همان طور که سبیلش به دهنش بود، از لای
دندانهایش گفت:
" دخترم !تو نماز خوندی؟"
من نماز نخوانده بودم .همان از سر شب که بالا آمده بودم، دیگر پایین نرفته
بودم .ولی اگر هم نماز خوانده بودم، می باید در جواب پدرم دروغ می گفتم
و می گفتم که نماز نخوانده ام.بالاخره این هم خودش راه فراری بود و
می توانست مرا خلاص کند.اما به قدری حال خودم از دستم رفته بود و ترس
و خجالت به قدری آبم کرده بود که اول نفهمیدم در جواب پدرم چه گفتم .ولی
بعد که فکر کردم،یادم آمد.مثل این که در جواب گفته بودم :
" بله نماز خوانده م."
ولی بالاخره همین سوال و جواب ، وسیله این را به من داد که در یک چشم به هم
زدن بلند شوم و کفش هایم را دست بگیرم و خودم را از پله ها پایین بیندازم .
سوال پدرم مثل این که مرا از جا کند.راستی از پلکان خود را پایین انداختم و وقتی
توی ایوان ، مادرم رنگ و روی مهتابی مرا دید ، وحشتش گرفت.و پرسید :
" چرا رنگت این جور پریده ؟"
و من وقتی برایش گفتم ، خوب یادم است که رویش را تند از من برگرداند و
همان طور که از ایوان پایین می رفت ، گفت :
" خوب دختر ، گناه کبیره که نکردی که!"
اما من تا وقتی که شامم را خوردم و نمازم را خواندم ،هنوز توی فکر بودم و
هنوز از خودم و از چیز دیگری خجالت می کشیدم.مثل این که گناه کرده بودم.
گناه کبیره.مثل این که رخت خواب پدرم مرد نامحرمی بوده است و مرا دیده.
این مطلب را از آن وقت ها همین طور بفهمی نفهمی درک می کردم.اما حالا
که فکر می کنم ، می بینم ترس و وحشتی که آن وقت داشتم ، خجالتی که مرا
آب می کرد ، خجابت زنی بود که مرد نامحرمی بغلش خوابیده باشد.وقتی بعد
از همه ، دوباره بالا رفتم و آهسته توی رخت خواب خودم خزیدم و لحاف را
تا دم گوشم بالا کشیدم ، خوب یادم است مادرم پهلوی پدرم نشسته بود و می گفت:
" اما راسی هیچ فهمیدی که دخترت چه وحشت کرده بود؟به خیالش معصیت
کبیره کرده !"
و پدرم ، نه خندید و نه حرفی زد.فقط صدای پکی که به سیگارش زد، خیلی
کشیده و دراز بود و من از آن خوابم برد

دسته ها : داستان
سه شنبه اول 11 1387
با آل علی (ع) هر که در افتاد ور افتاد.با اون زبون خوشت، با پول زیادت، یا با راه نزدیکت!با پا راه بری کفش پاره می شه، با سر راه بری کلاه!با خوردن سیر شدی، با لیسیدن نمی شی! باد آورده را باد می برد!با دست پس می زنه، با پا پیش می کشه!بادمجانِ بم آفت ندارد!بارون آمد، تَرَکها به هم رفت!ترک: منظور شکاف و رخنه است.بار کج به منزل نمی رسه!با رمال شاعر است، با شاعر رمال، با هر دو هیچکدام، با هیچکدام، هر دو! رمال: فالگیر (عمل و شغل فالگیری)بازی اشکنک داره، سر شکستنک داره!با سیلی صورت خودش را سرخ نگه می دارد!با کدخدا بساز، ده را بچاپ!با گرگ دنبه می خوره، با چوپان گریه می کنه! بالا بالاها جایش نیست، پائین پائین ها راهش نیست!با مردم زمانه، سلامی و السلام.با نردبان به آسمان نمی شود رفت!با همین پرو پاچین، می خواهی بری چین و ماچین؟ باید گذاشت در کوزه آبش را خورد! با یک دست دو هندوانه نمی شود برداشت! با یک گل بهار نمی شود!بخور و بخواب کار من است، خدانگهدار من است! بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد                       یا طاق فرود آید، یا قبله کج آید!بدهکار را که رو بدهی طلبکار می شود!برادران جنگ کنند، ابلهان باور کنند!برادر پشت، برادر زاده هم پشت. برادریمان به جا، بزغاله یکی هفت صنار! برای کسی بمیر که برات تب کنه!برای همه مادر است، برای ما زن بابا!برای یک بی نماز، در مسجد را نمی بندند!برای یک  دستمال، قیصریه رو آتش می زنه! برعکس نهند نام زنگی، کافور!با زبان خوش، مار از سوراخ بیرون می آید!بزک نمیر بهار میاد، کمبزه با خیار میاد! بز  گر از سر چشمه آب می خورد! به شتر مرغ گفتند بار ببر، گفت: مرغم، گفتند : بپر، گفت : شترم!بعد از چهل سال گدایی، شب جمعه را گم کردی!بگو و ببند بده دست پهلوان!بوی پیاز از دهن خوبروی              نغز تر آید که گل از دست زشتبه اشتهای مردم نمی شود نان خورد!به جای شمع کافوری، چراغ نفت می سوزد!به درویش گفتند بساطت رو جمع کن، دستش را گذاشت در دهنش! به دعای گربه کوره باران نمی آید!به روباه گفتند شاهدت کیه ؟ گفت : دُمَم!به مالت نناز که به یک شب بنده، به حسنت نناز که به یک تب بنده! به ماه می گوید تو درنیا من در می آیم! به مرغشان  کیش نمی شه گفت!به مرگ می گیره تا به تب راضی بشه!به هر کجا که رَوی آسمان همین رنگ است!به یکی گفتند: سرکه ی هفت ساله داری؟ گفت: دارم و نمیدم، گفتند: چرا؟ گفت: اگر میدادم هفت ساله نمی شد!به یکی گفتند:  بابات از گرسنگی مرد. گفت داشت و نخورد؟!به گاو و گوسفند کسی کاری ندارد!بیله دیگ، بیله چغندر!
دسته ها : ضرب المثل
سه شنبه اول 11 1387

اگه کسی گفت برات می میره، بدون دروغ میگه!!! حقیقت رو کسی میگه که برای تو زندگی می کنه!
----------------------------------------------------------------

جملات رمانتیک ویژه پیچوندن : - آرزوی من خوشبختی توست، با من باشی یا نباشی فرقی نمیکنه!! خودم هم نمی دونم چیکار میخوام بکنم. نمیخوام تو به آتیش من بسوزی!!! - تو هم خوشگلی،هم باهوشی،هم زرنگی... آدمهایی خیلی بهتر از من گیرت میاد!! - ما مدلهای ذهنیمون با هم فرق میکنه!!  

----------------------------------------------------------------

اگه یه روز1000 نفر بهت گفتند دوستت دارن،بدون اولیش منم. اگه یه روز100 نفر بهت گفتند دوستت دارن،بدون اولیش منم. اگه یه روز 10 نفر بهت گفتند دوستت دارن،بدون اولیش منم. اگه یه روز 1 نفر بهت گفت دوستت داره، بدون اون یه نفر منم. اگه یه روز بهت گفتند کسی دوستت نداره،بدون من مردم

----------------------------------------------------------------

می خوام برم پرینت قلبم رو بگیرم تا باورت بشه که چقدر دوستت دارم...!!!

----------------------------------------------------------------

اگر می خوای صد سال زندگی کنی من می خوام یه روز کمتر از صد سال زندگی کنم چون من هرگز نمی تونم بدون تو زنده باشم

----------------------------------------------------------------

من اصولآ خیلی فکر نمی کنم! اما هر وقت فکر بکنم، به تو فکر می کنم!  

----------------------------------------------------------------

نمی خوام بگم دوست دارم چون دوست ندارم بلکه عاشقتم!!

----------------------------------------------------------------

می خوام قلکم رو بشکنم و با نصف پولش نازت رو بخرم و بانصف دیگه اش مداد رنگی بخرم تا نازت رو بکشم!   

----------------------------------------------------------------

همین روزا میان دست گیرت می کنن دست بند به دست میان می برنت، جزئیات جنایت هنوز مشخص نیست اما .....اثر انگشتت روی قلب شکستم مونده

----------------------------------------------------------------

شادی ماله تو ، غم ماله من ، امید واسه تو ، ناامیدی واسه من ، روشنی واسه تو، ظلمت واسه من ، همه واسه تو ، تو واسه من!جملات رمانتیک ویژه پیچوندن : - آرزوی من خوشبختی توست، با من باشی یا نباشی فرقی نمیکنه!! خودم هم نمی دونم چیکار میخوام بکنم. نمیخوام تو به آتیش من بسوزی!!! - تو هم خوشگلی،هم باهوشی،هم زرنگی... آدمهایی خیلی بهتر از من گیرت میاد!! - ما مدلهای ذهنیمون با هم فرق میکنه!

دسته ها : اس ام اس وجک
سه شنبه اول 11 1387
میدونی شباهت تو با باغچه چیه؟ . . .هر دو تون کرم دارین    -----------     این پیام جهت بالا بردن کلاس شما در جمع استبعداز خواندن الکی بحندند.    بقیه در ادمه ....      عشق من از وقتی رفتی خونه تاریکه چراغ خونه خاموشه ..  لامصب فیوز کنتورو رو چرا بردید با خودت آخه        زندگی دو چیز به من آموخت . . .که هرچی فکر می کنم یادم نمیاد چی بود!    ------------ -  گرد و خاک تنهایی دلم را با جاذبه نگاهت زدودی،خانه قلبم را از غم پاک کردی،حالا که زحمت می کشی، یه دستمال هم روی میز بکش   ------------ -   عروسک قشنگ من قرمز پوشیده / تو رختخواب مخمل آبیش خوابیدهعروسک من چشماتو وا کن / اس ام اس تو حالا نگاه کنعروسکم اوسگول شدی برو لالا کن!   ------------ -- بند تنبونتیم! ولمون کنی... هم ما می ریم، هم آبروتو می بریم!(جوادترین اس ام اس عشقی تهدید آمیز!)  ------------ --   می دونی فرق تو با میرزا نوروز چیه؟میرزا نوروز پول داشت، کفش نمی خرید، تو موبایل داری SMS نمی دی!  ------------ --   و توی دماغ من چی کار می کنی؟.........جنبه شوخی داشته باش!.........خواستم بگم: تو نفس منی!    ------------ -   #####0>==<#####فکر کردی الان می گم این منم که از دوری تو روی ریل قطار خوابیدم؟ اگه  گوشیتو 90 درجه به سمت چپ بچرخونی می بینی که دارم از نردبان ترقی بالا میرم   ------------ !...... __!...... ____!...... ______!..... ..  کجا؟ کجا؟ این پله ها می رسه به پشت بوم . . . . بچه نشی از دوری من بری خودکشی کنی!     ------------ - می دونی فرق تو با آهن چیه؟آهن زنگ می زنه، ولی تو حتی یه SMS هم نمی دی!     ------------ -     Alo...sal,., ,.k...i,. ,.,.c..., r..ba..,M. .....,p..شرمنده! این SMS آنتن نداد، وگرنه کلی می خندیدی!     ------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- -------         بیشتر مردان موفقیتشان را مدیون زن اولشان هستند و زن دومشان را مدیون موفقیتشان!   ------------ -   می دونی چرا زنها بیشتر از مردها عمر می کنند؟......  چون زن ندارن!    ------------ میگن وقتی بارون بیاد قورباغه ها 10دقیقه زودتر می فهمند. قربونت یه خبر هم به ما بده لباسها رو از حیاط جمع کنیم.   ------------ یه نقطه قرمز که توی آسمون حرکت می کنه، می دونی چیه؟قلب من که برای تو پرکشیده؟نه! یه مگسه که ماتیک زده!   ------------   و دنیا یکی هست که فقط برای تو نفس می کشه.........اون هم دماغته   -----------      توجه: از هموطنانی که بضاعت مالی برای فرستادن SMS را ندارند، تک زنگ نیز پذیرفته می شود.صندوق حمایت از بیماران اس ام اسی.   -----------      اعلامیه انجمن بیماران اس ام اسی: با فرستادن چند اس ام اس، هر چند کوتاه، جان تازه ای به گوشی ما بدهید.  --------- لپتو بیار جلو  ... 00:03 ... 00:02 ... 00:01 ... BOOM!این چک رو زدم تا بگی منتظر اس ام اس کی بودی که این جوری پریدی رو گوشیت؟   -----------   دورت بگردم چیست؟ دایره ای فرضی ست که تا اطلاع ثانوی از فرد مورد نظر حمایت می کند     ----------- ای اس ام اس! برو پیش اونی که بهش فکر می کنم... یکی بزن تو سرش، برگرد بیا با هم بخندیم!    ----------   عاشق آن نیست که برای عشقش در سرما آتش روشن کند عاشق آن است که کتش را بدهد به عشقش ، خودش سرما بخورد و 6 تا آمپول بزنه تا دیگه از این غلط ها نکنه   ----------   انهایی که رنگ پریدگی پاییز را دوست ندارند . نمی فهمند که پاییز همان بهار است که عاشق شده است ...    ------------      امیدوارم خوشبختی مثل سگ پاچتو بگیره، مثل سوسک از سر و روت بالا بره،مثل انگل تو وجودت خونه کنه و مثل sms پشت سر هم واست بیاد.  ------------    پاییز از زمستون غمگین تره چون بهار و ندیده، ولی من از پاییز غمگین ترم ، چون خیلی وقته تو رو ندیدم
دسته ها : اس ام اس وجک
سه شنبه اول 11 1387

ازدواج اینترنتی

در یک چت اینترنتی با هم آشنا شدیم، اول همه چیز شوخی بود و بیشتر به عنوان سرگرمی به آن نگاه می کردم و فکر نمی کردم، یک روز عاشق مردی شوم که نوشته هایش بیشتر برایم یک طنز بود. اما نمی دانم چرا به او اعتماد کردم، من و آرش در یک گروه چند نفره چت روم آشنا شدیم و اولین بار در یک رستوران همدیگر را دیدیم و کم کم عاشقش شدم.
آرش پسر جذابی بود و همین جذابیت، باعث شده بود تا دختران زیادی به او توجه کنند، قرار ما این بود که تولد هر یک از اعضای گروه که شد، در یک رستوران جمع شویم و جشن بگیریم.
اما رابطه من و آرش، بیشتر از بقیه بود و تقریبا هفته ای دوبار همدیگر را می دیدیم، اول می خواستیم با هم در کنکور درس بخوانیم، اما در واقع درس خواندن بهانه ای بود که بیشتر همدیگر را ببینیم. رفتار آرش طوری بود که من مطمئن شدم او هم نسبت به من علاقه دارد، دیگر دیدارها هر روز بود. اما هیچ کداممان جرات نمی کردیم، ابراز علاقه کنیم.
آرش می دانست آنقدر دوستش دارم که حاضرم هر کاری برایش بکنم و به جای این که به عشقم احترام بگذارد از آن سوءاستفاده می کرد و من وامانده در این عشق حتی قدرت فکر کردن به تصمیم در مورد زندگی ام را نداشتم و فقط به آرش فکر می کردم. سرانجام تصمیم گرفتم به او بگویم چقدر دوستش دارم، من مثل آرش فکر نمی کردم و تصورم این بود که اگر به او ابراز علاقه کنم، معنی این عشق را خواهد فهمید.

برایش هدیه ای خریدم و از او خواستم تا بدوناین که به چشمهایم نگاه کند، فقط به حرفهایم گوش دهد. به او گفتم چقدر دوستش دارم و حاضرم به خاطرش هر کاری بکنم، حتی در برابر خانواده ام بایستم.
این اتفاق هم افتاد، وقتی من و آرش تصمیم به ازدواج گرفتیم، پدرم مخالفت کرد او معتقد بود، آرش مرد مناسبی برای من نیست و نمیتواند خوشبختم کند، اما من مثل پدرم فکر نمی کردم، به نظر من آرش مردی تمام عیار و بی عیب بود و می توانست مرا خوشبخت کند، به خاطر رسیدن به آرش حتی از خانه فرار کردم تا پدرم را مجبور کنم با ازدواج ما موافقت کند. با این که آرش هیچ پولی برای ازدواج نداشت به عقدش درآمدم، فکر می کردم این ازدواج موفق ترین تصمیم برای زندگی ام خواهد بود.

قرار بود پدر من و آرش خرجی زندگی مان را تامین کنند تا ما بتوانیم درس بخوانیم، ما در خانه پدری آرش زندگی می کردیم و تقریباً راحت بودیم، من درس می خواندم و آرش مرتب پای اینترنت چت می کردم و برایش اهمیتی نداشت که کنکور قبول شود، اما من به پدرم قول داده بودم و باید آن قول را عملی می کردم ، نتایج کنکور که اعلام شد، در رشته پزشکی قبول شدم، اما آرش قبول نشده بود، از این اتفاق بسیار ناراحت بود و انتظار داشت که من به دانشگاه نروم. اما به اصرار پدرم ثبت نام کردم، به پدرم علاقه زیادی داشتم و چون یکبار دلش را شکسته بودم، دوست نداشتم که دوباره از دستم ناراحت شود، بیشتر وقتم را درس خواندن می گرفت، اما سعی می کردم، از آرش غافل نشوم، او را تشویق می کردم درس بخواند، تا در دانشگاه قبول شود اما آرش لجبازی می کرد و به من می گفت ، اگر ناراحتی می توانی جدای شوی ، حرفهایش آزارم می داد، او می دانست دوستش دارم و مرا به این شیوه تهدید می کرد.

هیچ کس نگرانی مرا درک نمی کرد، پدرم فقط به آینده من فکر می کرد و آرش برایش اهمیتی نداشت. احساس می کردم فاصله زیادی با آرش پیدا کردم، فاصله ای که برایم بسیار نگران کننده بود، اما چطور می توانستم این مساله را به آرش بفهمانم، او از این که هر ترم با معدل بالا قبول می شدم، عصبی بود و هر روز رفتارش را با من بدتر می کرد، پیش مشاور رفتم تا شاید بتواند کمکی به من بکند، به پیشنهاد آقای مشاور یک ترم مرخصی گرفتم تا کنار شوهرم باشم.

بهآرش نگفتم مرخصی گرفتم و گفتم تصمیم دارم، دیگر درس نخوانم، خیلی خوشحال شد. انگار که به خواسته اش رسیده بود، با هم به سفر رفتیم و شهرهای زیادی را گشتیم، زندگی شیرین شده بود ، آرش دیگر با من دعوا نمی کرد و شده بود، همان آرش قبلی ، تمام مدت ذهنم مشغول بود که چطور باید واقعیت را به او بگویم و دوباره به دانشگاه برگردم، زحمت زیادی کشیده بودم، حالا خودم حاضر نبودم آن را رها کنم ، مرخصی ام که تمام شد دوباره وارد دانشگاه شدم، روزهای اول چیزی به آرش نگفته بودم ، او هم در مغازه ای که پدرش داده بود ، مشغول به کار شده و دیگر در خانه نبود، سعی کردم طوری کلاس بگیرم، که آرش متوجه رفت و آمدم نشود، اما این که موضوعی را از او پنهان می کنم آزارم می داد.

بالاخره با وساطت دوستان نزدیکمان به آرش گفتم دوباره به دانشگاه برگشتم، خیلی ناراحت بود اما سعی داشت من چیزی متوجه نشوم، در برابر عصبانیت هایش کوتاه می آمدم و چیزی نمی گفتم، آرش روز به روز از من فاصله می گرفت و تلاشم برای نزدیک شدن به او فایده ای نداشت تا این که یک روز برای انجام کاری پای دستگاه رایانه رفتم تا برای انجام یک تحقیق علمی مطلب بخوانم که ناگهان متوجه یک پوشه رایانه ای شدم که برای باز کردن آن رمز لازم بود ، خیلی کنجکاو بودم که بدانم در آن پوشه چیست و بالاخره موفق شدم، آن را باز کنم، تعداد بسیار زیادی عکس که متعلق به یک دختر جوان بود ، نمی خواستم باور کنم، اما حقیقت داشت، آرش وارد یک رابطه عاشقانه شده بود، رابطه ای که باید بین آن و من یکی را انتخاب می کرد، کاملا گیج بودم و نمی دانستم باید چه کنم، بمانم یا بروم، اگر قرار بر رفتن بود پس سالهای عمرم که برای آرش صرف کرده بودم چه می شد.

نمی دانستم چه کنم و چه تصمیمی برای زندگی ام بگیرم، اما به هر حال باید زندگی ام را حفظ می کردم، آن شب وقتی آرش آمد تصمیم گرفتم با آرامش با او حرف بزنم و بخواهم زندگی مان را از بین نبرد، اما همین که موضوع را مطرح کردم آرش عصبی شد و شروع به داد و فریاد کرد و حتی مرا بشدت کتک زد، وقاحت را به حدی رسانده بود که حتی به خود اجازه داد مرا از خانه بیرون کند, به خانه پدرم رفتم، غرورم شکسته شده بود، آنقدر عصبی بودم که قسم خوردم دیگر به خانه آرش بازنگردم و از او جدا شوم.

یک هفته بعد زمانی که مطمئن شدم آرش در خانه نیست ، رفتم و وسایلم را جمع کردم و به خانه پدرم برگشتم، فکر می کردم آرش بابت رفتارش از من عذرخواهی خواهد کرد و برای بازگرداندم تلاش می کند، اما نکرد.

یک ماه منتظرش شدم شاید به احترام سالهایی که با هم بودیم، بیاید اما نیامد. به پیشنهاد پدرم تقاضای طلاق کردم، مدتی بعد احضاریه ای برای من و آرش فرستاده شد و اولین جلسه دادگاه تشکیل شد و‌ آرش در عین ناباوری مرا به داشتن رابطه متهم کرد.
آنقدر تعجب کرده بودم که زبانم بند آمده بود، تمام ناراحتی آرش از این بود که چرا به خاطرش درسم را رها نکردم و حاضر نشدم به خاطرش آینده درخشانی که در انتظارم بود از دست بدهم. آرش فکر می کرد باید همیشه در برابر خواسته هایش گذشت کنم.

او می خواست به جای این که خودش پیشرفت کند، مرا پایین بکشد و از پیشرفت باز دارد. با تمام بدیهایی که پس از چند سال زندگی با آرش متوجه آن شده بودم ، دلم می خواست برگردم، فکر می کردم همه چیز درست می شود تا این که متوجه شدم آرش برای گرفتن انتقام از من عکسهایم را به صورت مستهجن درست کرده و روی اینترنت پخش کرده است ، خبر را از دوستم شنیدم، اما باورم نمی شد. می گفتم اشتباه کرده اند و شخصی که شباهتی با من داشته است را به جای من تصور کرده اند ، اما وقتی در کمال بی شرمی، آرش عکس را برایم ایمیل کرد متوجه شدم درست است و این کار کثیف را آرش کرده است. او خواست با این کارش به حیثیت من لطمه وارد کند، اما خودش را بی آبرو کرد . تنها گناه من این بود که عاشقش بودم و به خاطر این عشق به همه چیز پشت پا زدم. اما این بار آرش بود که ناجوانمردانه پاسخ عشق مرا داد و از این به بعد ترجیح می دهم او را برای همیشه از زندگی ام پاک کنم. آرش پس از جدایی ما راحت تر می تواند به کارهای کثیفش ادامه دهد.
* چتی که معمولا بین دختران و پسران انجام شود به خاطر بی تجربگی آنها، معضلات و مشکلات زیادی رابه وجود می آورد. والدین باید بدانند که اینترنت در کنار هزاران خوبی و منفعتی که دارد ، بدیهای زیادی هم دارد. پس باید ابتدا روش استفاده صحیح از آن را یاد دهیم و بعد اجازه استفاده را بدهیم. نکته دیگر این که خاصیت جوان بودن بی تجربگی است و در هر شرایطی باید مراقب جوانان باشیم.

 

 

دسته ها : داستان
سه شنبه اول 11 1387

 

 

92 جک باحال!

 

-1دو نفر در طول مهمانی کنار هم نشسته بودند و یک کلمه هم با هم حرف نزدند. پس از دو ساعت یکی از آنها به دیگری گفت: پیشنهاد می‏کنم حالا در مورد موضوع دیگری سکوت کنیم!

 

-2 به غضنفر گفتند: ۱۷ شهریور چه روزیه؟ کمی فکر کرد و گفت: فکر می کنم ۱۵ خرداد باشه!

 

-3 �غضنفر دو تا بلوک سیمانی رو گذاشته بوده رو دوشش،‌ داشته می‌برده بالای ساختمون. صاحب‌کارش بهش میگه: تو که فرقون داری،‌ چرا اینا رو میگذاری رو کولت؟! غضنفر میگه: ‌اون دفعه با فرقون بردم، اون چرخش پشتم رو اذیت می‌کرد!

 

-4 اصفهانیه موز می‌خوره معده‌اش تعجب می کنه !

 

-5 بهمن و علی(اصفهانی) سرباز بودن. بهمن میمیره، علی میره برای خانواده بهمن تلگراف بزنه که بهمن مرده. مسئول تلگراف‌خونه می‌گه: هر کلمه هزار تومان، برای تاریخ و امضا هم پول نمی‌گیریم. علی می‌گه بنویس: بهمن تیر خرداد مرداد !

 

-6 غضنفر عقب عقب راه میرفته، ازش میپرسند: چرا اینجوری راه میری؟ میگه:آخه بچه‌ها میگن از پشت شبیه آلن دلونی!

 

-7 به غضنفر میگن چرا زن نمیگیری؟ میگه: ای بابا، کی میاد زنش رو بده به ما؟!

 

-8 باباهه (حواسش نبوده که کلاهش سرشه) به بچه‌اش می‌گه برو کلاه منو بیار. بچه می‌گه: بابا کلاهت که رو سرته! باباهه می‌گه: اه...پس...نمی‌خواد بری بیاریش!

 

-9 آرنولد میره آبادان، همون شب اول آبادانیه تو خیابون بهش گیر میده که: ولک تورو جون بوات.. تو رو جون ننت، فردا ما رو تو خیابون دیدی بهم سلام کن! خلاصه اونقدر التماس میکنه، تا آخر آرنولد قبول میکنه. فرداش آبادانیه داشته با دو سه تا از رفیقاش تو خیابون ‌چرخ میزده، یهو ارنولد میاد میگه: سلام عبود! آبادانیه میگه: اَاه‌ه‌ ... باز این سیریش اومد!

 

-10 از یه امریکایی و یه آفریقایی و یه ایرانی می پرسن: نظرتون راجع به کوپن گوشت چیه؟آمریکایی می‌گه: کوپن چیه؟ آفریقایی می‌گه: گوشت چیه؟ ایرانیه می‌گه: نظر چیه؟!

 

-11 غضنفر یه نفر رو تو خیابون دید و پرسید: شما علی پسر ممدآقا پاسبان نیستی که توی ابهر سر کوچه چراغی مأمور بود؟ پسر گفت: چرا!؟ غضنفر گفت: ببخشید! عوضی گرفتم.

 

-12 مرد: بازهم که پارچه خریدی؟ زن: می‏خوام برات دستمال بدوزم. مرد: این که چهار متر پارچه است؟ زن با بقیه‏اش هم برای خودم یه پیرهن می‏دوزم.

 

-13 جواد عطسه کرد. بهش گفتند: عافیت باشه. گفت: یه بار دیگه زرت و پرت کنی می‏زنم پک و پوز تو خورد می‏کنم.

 

-14 لره داشته پشت بوم خونش رو آسفالت میکرده،‌ آسفالت زیاد میاره،‌ سرعت گیر میذاره!

 

-15 معلم: الفبای فارسی رو بگو ببینم. شاگرد: الف � ب � پ � ت � ث � چهار � پنج � شش � هفت... معلم: الفبای انگلیسی رو بگو ببینم. شاگرد: ا � بی � سی � چهل � پنجاه � شصت � هفتاد... معلم: الفبای یونانی رو بگو ببینم. شاگرد: آلفا � بتا � ستا � چهارتا � پنج‌تا ... معلم: نخواستم بابا یه شعر بگو. شاگرد: نابرده رنج گنج � پنج � شش � هفت...

 

-16 ترکه می‌رسه، می‌خورنش.

 

-17 دوتا پسر حوصله‌شان سر رفته بود. یکی از آنها گفت: بیا شیر یا خط بیندازیم. اگر شیر شد میریم دوچرخه سواری، اگر خط شد میریم ماهواره نگاه می‌کنیم و اگر سکه روی لبه‌اش ایستاد میریم درس می‌خونیم!

 

-18 ترکه خبر داغ می‌شنود، گوشش می‌سوزد!

 

-19 موشه وارد داروخانه شد و گفت: آقا مرگ من دارید؟

 

-20 ترکه چهار تا قالب صابون می‌خوره تا به مرز خودکفایی برسه!

 

-21 ترکه نبض بیمار را گرفت و گفت: نمی‌دانم مریض مرده یا ساعت من خوابیده!

 

-22 در نیویورک خانم مستر اسمیت رفت پیش وکیل دادگستری و گفت: من می‌خوام از شوهرم طلاق بگیرم. وکیل گفت: بسیار خوب، مانعی ندارد... فعلا دوهزار دلار بدهید تا ترتیب کارتان را بدهیم. خانم گفت: زکی! 500 دلار می‌گیرند که او را بکشند، چرا دو هزار دلار بدهم؟

 

-23 ترکه عینکش را دور دستش چرخاند و بعد به چشمش زد، سرش گیج رفت، نزدیک بود بیفته!

 

-24 ببینم، داداش شما چیکاره است؟ راننده است، �روی� ماشین بابام کار می‌کنه، داداش شما چطور؟ داداش من مکانیکه، �زیر� ماشین مردم کار می‌کنه!

 

-25وقتی زنت خونه نیست چه کار می‌کنی؟ استراحت. وقتی هست چی؟ استقامت!

 

-26ترکه می‌خوره زمین، کمونه می‌کنه بعدش تو کلانتری می‌گه: من رضایت نمی‌دهم!

 

-27یه ترکه سرشو قیرگونی کرده بود، میگن چرا اینجوری کردی؟ میگه: بینی‌ام چکه می‌کرد!

 

-28روزی راننده کامیون به یک پیچ رسید، دولا شد آن را برداشت!

 

-29ترکه می‌ره سیگار فروشی: آقا سیگار برگ دارین؟ خیر. پس یک بسته کوبیده بدین!

 

-30راستی فهمیدی دیشب خانه ما دزد آمد و الان دزده تو بیمارستانه؟ نه مگه چطور شد؟ هیچی، زنم فکر کرد، که دیر اومدم خونه!

 

-31سه نفر به جزیره آدم‌خوارها رفتند. آدمخوارها آنها را گرفتند و در دیگ آب جوش انداختند. کمی بعد در اولین دیگ را برداشتند دیدند اولی از ترس مرده. در دیگ دومی را برداشتند دیدند از ترس بیهوش شده. در دیگ سوم را برداشتند، ترکه که توی دیگ بود، در حالی که بدنش را مالش می‌داد گفت: ببخشید روشور دارید؟

 

-32معتادی که در حال کشیدن سیگار بود، می‌گوید: یه ژمین لرژه هم نمیاد که خاکشتر شیگارم بیفته!

 

-33 بچه‌ای از پدرس پرسید: فرق تفنگ و مسلسل چیست؟ پدرش جواب داد: پسرم وقتی من و مادرت حرف می‌زنیم بیا گوش کن. آن وقت می‌فهمی فرقش چیه!

 

-34 مردی در خانه‌ای می‌رود و از پسر صاحبخانه طلب آب می‌کند. پسر کاسه‌ای پر از آب آورده، به دست مرد می‌دهد. ناگهان کاسه از دست مرد می‌افتد و می‌شکند. مرد خجل و شرمنده شروع به عذرخواهی می‌کند. پسرک هم برای اینکه دل او را به دست آورد می‌گوید: عیب نداره، به بابام می‌گم یه کاسه دیگه واسه سگمون بخره!

 

-35 رئیس: خجالت نمی‌کشی تو اداره داری جدول حل می‌کنی؟ کارمند: چکار کنیم قربان، این سروصدای ماشینها که نمی‌ذاره آدم بخوابه!

 

-40 مرد خسیسی که سی سال قبل از یک فروشگاه کفشی خریده بود، دوباره وارد همان مغازه شد و گفت: ما باز آمدیم!

 

-41 دو دیوانه با هم گفتگو می‌کردند. اولی: اگر گفتی فرق کلاغ چیه؟ دومی: خوب معلومه! این بالش از اون بالش مساوی‌تره!

 

-38 چرا با جوراب خوابیدی؟ آخه اینطوری راحت‌تر می‌خوابم! واسه چی؟ واسه اینکه دیشب با کفش خوابیدم، خوابم نبرد!

 

-39 اولی به دومی: آن دو نفر را می‌بینی؟ ده سال است که ازدواج کرده‌اند و به قدری یکدیگر را دوست دارند که آدم فکر می‌کند اصلا ازدواجی بین‌شان صورت نگرفته است!

 

-36 ترکه تی‌شرت تایتانیک می‌پوشه، می‌ره دریا غرق می‌شه!

 

-37 شنیدم مادرت به رحمت خدا رفته؟ آره! مگه بیماریش چی بود؟ سرماخوردگی. یعنی بر اثر سرماخوردگی فوت کرد؟ آره، آخه وسط خیابون یهو عطسه‌اش میگیره، تا می‌ایسته عطسه کنه یه ماشین بهش می‌زنه!

 

-42 مشتری: آقا چرا دیگه می‌خواهی توی حلقم را کیسه بکشی؟ دلاک: آخه خودتون گفتین گلوتون چرک کرده!

 

-43 زن: من بر خلاف تو همیشه موقع شنا سرم از آب بیرونه. شوهر: آخه عزیزم، چیز سبک همیشه روی آب می‌مونه!

 

-44 احمق کسی است که به همه چیز اطمینان کامل داشته باشد. مطمئنی؟ صددرصد!

 

-45 پسر کوچولو رو به مادرش کرد و گفت: من نمی‌دانم چرا شب‌ها که دلم نمی‌خواهد بخوابم به زور مرا می‌فرستی بخوابم ولی صبح‌ها که دلم نمی‌خواهد از خواب بیدار شوم به زور مرا بیدار می‌کنی؟

 

-46 صاحبخانه: هر وقت می‌گویم اجاره را بده، می‌گویی: بگذار حقوق بگیرم، پس کی حقوق می‌گیری؟ مستاجر: هر وقت که استخدام شدم!

 

-47 ترکه کنار یه چاهی وایساده بوده، هی میگفته:‌ سیزده،..سیزده،..سیزده.. یکی از اونجا رد میشده، می‌پرسه: ببخشید قربان، می‌تونم بپرسم دارید چیکار می‌کنید؟ ترکه یقه یارو رو میگیره، پرتش می‌کنه تو چاه، میگه: چهارده،...چهارده،...چهارده!

 

-48 دیوانه اولی: ببینم، مگه تو کری که جواب سلام منو نمی‌دی؟! دیوانه دومی: نه اون احمد داداشمه که کره، من لالم!

 

-49 مرد: قسم می‌خوری که منو به خاطر پولهایم دوست نداری؟ زن: هزارتومن بده تا قسم بخورم!

 

-50 اردبیل زلزله میاد،‌ ترکه زنگ میزنه مسئولیتش رو بر عهده میگیره!

 

-51 به ترکه میگن: چند تا حیوون نام ببر که پرواز کنه. میگه:‌ کبوتر، کلاغ، خر! بهش میگن: بابا خر که پرواز نمیکنه! میگه: بابا خره دیگه، یهو دیدی پرواز کرد!

 

-52 ترکه از یکی میپرسه قبله کدوم طرفه؟! یارو نشونش میده، ترکه میگه:‌ باید خیلی برم؟!

 

-53 آمریکاییه داشته تو رودخونه غرق میشده،‌ هی داد میزده: help me, hellllp! ترکه از اونجا رد میشده میگه:‌ احمق جون اگه جای کلاس زبان کلاس شنا رفته بودی الان غرق نمیشدی!

 

-54 تمساحه میره گدایی،‌ میگه:‌به من بدبختِ مارمولک کمک کنید!

 

-55 ترکه سربازیش تموم میشه، وقتی کارت پایان خدمتشو بهش میدن، نگاه میکنه میگه: ‌ای بابا، من که ازینا چهارتا دارم!

 

-56 ترکه یه بسته هزار تومنی میشمره، 250 تومن کم میاره!

 

-57 ترکه میگن خیلی آقایی. میگه: ما بیشتر!

 

-58 ترکه میره خواستگاری، مادر- پدر دختره بهش جواب رد میدن، میگن دختر ما داره درس میخونه. ترکه میگه: ایشکال نداره، من میرم دو ساعت دیگه برمیگردم

 

-59 از ترکه می‌پرسن: بلدی پیانو بزنی؟! میگه: نه. ولی یه داداش دارم... اونم نه!

 

-60 یک بابایی یه ماهی تو پاکت دستش بوده، رفیقش میبیندش، ازش می‌پرسه: جریان ‌این ماهیه چیه؟ میگه: ‌دارم برای شام می‌برمش خونه. ماهیه میگه: مرسی من شام خوردم، منو ببر سینما!

 

-61 به ترکه میگن چی شد ترک شدی؟! میگه:‌ والله من اولش که ترک نبودم، ‌تو بیمارستان با یه بچه ترک عوض شدم!

 

-62 ترکه تو اتوبوس یه دختره خوشگل رو میبینه،‌ پیاده که میشه شماره اتوبوس رو بر میداره!

 

-63 ترکه چراغ جادو پیدا میکنه، دست میکشه روش غولش در میاد میگه: ‌دو تا آرزو بکن. ترکه میگه: یه نوشابه خنک میخوام که هیچ وقت تموم نشه. غوله بهش میده، ترکه یکم میخوره میگه: ‌به به! چقدر خنکه! یکی دیگه هم بده!

 

-64 ترکه میاد تهران،‌ یه دختر خوشگل میبینه،‌ بهش میگه:‌ خانم این دوست دختر که میگن شمایین؟!

 

-65 ترکه زنگ میزنه 118، میگه: ببخشید شماره تلفن غضنفر رو دارین؟! یارو میگه: نه. ترکه میگه: پس من میخونم یادداشت کنین!

 

-66 ترکه مجری مسابقه بیست سوالی میشه، یارو ازش میپرسه، جانداره؟ میگه: نه. میپرسه: تو جیب جا میشه؟ ترکه کلی فکر میکنه، بعد میگه:‌ تو جیب جا میشه اما اگه تو جیبت بریزی، جیبت ماستی میشه!

 

-67 ترکه میره حرم امام رضا، میگه:‌ امام رضا قربونت برم، تو که ضامن آهو شدی، ضامن من یابو هم بشو!

 

-68 ترکه پسرش رو میفرسته ژیمناستیک، بعد از یه مدتی میبینه پسرش روز به روز جای اینکه پیشرفت کنه هی داره پسرفت می‌کنه. یک روز میره سر جلسه تمرینشون ببینه چه خبره، میبینه از بچش به عنوان خرک استفاده می‌کنند!

 

-69 ترکه میخواسته به فلسطینیا کمک کنه، براشون سنگ پست میکنه!

 

-70 ترکه مرده شور بوده، بعد از یه مدتی میگیرنش دهنش رو سرویس میکنن. رفیقاش میپرسن بابا مگه این بیچاره چی کار کرده بود؟ میگن: این پدرسوخته سوالای شب اول قبر رو تکثیر کرده بود بین مرده‌ها تقسیم می‌کرد!

 

-71 یه روز به یه اسکلت میگن یه شعر بخون! میگه: تپلویم تپلو! صورتم مثله هلو!

 

-72 از ترکه میپرسن شما همتون اینقدر ساده این؟ میگه: نه بابا، راه‌راهمون تو آفریقاست!

 

-73 ترکه سوار اتوبوس میشه، میره یک گوشه وامیسته. راننده بهش میگه: آقا این همه صندلی خالی، چرا نمیشینی؟ ترکه میگه: حالا صبر کن، دو دقیقه دیگه همین یک ذره جا هم پیدا نمیشه!

 

-74 ترکه میپرسن شما تهرانی هستین؟ میگه: نه چشماتون قشنگ میبینه

 

-75 ترکه تو مانور شرکت میکنه، اسیر میشه!

 

-76 ترکه میره مغازه میگه: آقا یه بیسکویت خوب بدین. بقاله میگه: ساقه طلایی خوبه؟ ترکه میگه نه. میگه: ویفر خوبه؟ میگه نه . میگه گرجی خوبه؟ میگه نه. میگه: مادر خوبه؟ ترکه میگه: قربان شما، دست بوسن!

 

-77 ترکه بچش نمیخوابیده، بهش ژل میزنه!

 

-78 یه رو ز به یه ترکه میگن با بنزین جمله بساز. میگه: خوش به حاله شما که سواره بنزین!

 

-79 چندنفر داشتن میرفتن کوه، سرپرستشون (که از قضا لکنت زبون هم داشته) از وسط راه شروع می‌کنه میگه: چ چ چ.... ملت اول یکم نگاش می‌کنن ببینن چی‌میخواد بگه،‌ بعد می‌بینن نمی‌تونه حرفش رو بزنه، بی‌خیال میشن و راه میافتن، این بابا هم همه مسیر همینجور هی ‌میگفته چ..چ..چ.. وقتی میرسن بالا میخواستن چادر بزنن سرپرسته بالاخره میگه: ‌چ..چ..چا..چا..چا..چادر یادم رفت! ملت میگن ای بابا رودتر می‌گفتی، حالا باید برگردیم پایین! تو راه برگشت سر پرسته هی میگفته: ش ش ش.. ولی ملت دیگه شاکی بودن و کسی توجه نمی‌کرده، وقتی می‌رسن پایین یارو بالاخره میگه: ش..ش..ش..شو..شو..شوخی کردم!

 

-80 یه روز به یه ترکه میگن با ماهیچه جمله بساز میگه: خر در برابره ما هیچه!

 

�81- یه روز یه ترکه میره مشهد میگه: ای امام علی قربون دست بریدت پس کی ظهور می کنی آخه من چه قدر بیام قم؟!

 

-82به یکی میگن با جام جم جمله بساز میگه :من هر روز صبح که از خواب پا میشم جامو جم میکنم!!

 

-83به یارو می گن با ابریشم جمله بساز می گه هوا ابریشم خوبه!!

 

-84به یارو می گن با لوبیا جمله بساز می گه کوچولو بیا!!

 

-85یه یارو می گن با ماشین جمله بساز می گه خانوم میاین همسایه ما شین!!

 

-86به  غضنفرمی گن با توکیو جمله بساز میگه من خدیجه رو دوست داریم توکیو!

 

�-87ترکه با چند تا رشتیه نشسته بودن داشتن جوک می گفتن، رشتیا برای ترکا جک میگن، نوبت ترکه که میشه،‌ تا میاد بگه: یه روز رشتیه... همه بهش میگن بشین بابا نمیخواد بگی! دوباره یه دور میزنه میرسه به ترکه، باز تا میاد بگه: یه روز یه رشتیه... میپرن وسط حرفش، نمیذارن بگه. بار بعد که نوبت میرسه به ترکه، میگه: یه روز یه ترکه داشته میرفته با سر میخوره زمین! همه رشتیا میخندن، بعد ترکه میگه: ‌ولی وقتی بلندش میکنن میبینن رشتی بوده!!

 

-88یه روز یه گاوی میره کلاس زبان وقتی از کلاس بیرون میاد به جای اینکه بگه مو مو میگه we we:

 

-89حرف از سرعت بود .... بین یه آبادانی و آمریکایی و فرانسوی! فرانسوی میگه ما برج ایفل رو دو هفته ای ساختیم. آمریکایی میگه ما پل سانفرانسیسکو رو یک هفته ای ساختیم .بعد سه تاییشون داشتن تو آبادان رد میشدن میرسن پالایشگاه نفت و آمریکاییه و فرانسوی میگن شما اینجارو چند وقت طول کشید که ساختین ؟ ... آبادانیه میگه : اٍ اٍ اٍ ...... من ۲ روز پیش از اینجا رد شدم این اینجا نبود!

 

-90یه روز به یه ترکه میگن ناراحت نمی شی این قدر برای شما جک می سازن؟ میگه: اینا برای شما جکه برایه ما خاطرست!

 

�-91ترکه بالای درخت چنار بوده یارو میگه اون بالا چی کار میکنی میگه دارم توت میخورم میگه این که درخت چناره میگه توت تو جیبمه

 

-92ترک میشینه تو تاکسی، راننده بهش میگه: داداش دستت لای در گیر نکنه. ترکه هم میاد آخر مرام بگذاره، میگه: داداش سرت لای در گیر نکنه.

 

 

دسته ها :
سه شنبه اول 11 1387

مردها بر اثر کمبود عاطفه ازدواج می‌کنند، بر اثر کمبود حوصله طلاق می‌دهند، و بر اثر کمبود حافظه دوباره ازدواج می‌کنند

  مورچه عاشق دختر همسایه می شه بعد از یک هفته می فهمه که چایی خشک بوده

  روزگارم گله مندی شده است من بگیرم تو بخندی شده است ازدلم یاد نکردی شاید،عشق هم سهمیه بندی شده است 

 عبارت «کلاه سرت گذاشتن تا زانو» یعنی چه؟ الف) فروش پراید دوگانه سوز بدون مخزن. ب) قول تحویل ال نود تا پس فردا. ج) تحویل پژو 405 با یک مأمور آتش نشانی در صندوق عقب. د) من مادرم مریضه، کارت سوختتو بده، چند لیتر بنزین بزنم  

گریه هایم بی صداست عشق من بی انتهاست ردپای اشک هایم را بگیر تابدانی خانه عاشق کجاست 

 تقدیم به چشمی که اشکش منم، تقدیم به اشکی که غمش منم، تقدیم به شمعی که پروانه اش منم، تقدیم به گلزاری که گلش...تویی.وتقدیم به عشقی که عاشقش منم  

به یاد آرزوهایی که میمیرند سکوتی میکنم سنگین تراز فریاد 

 عشق امانت با ارزشی ست که هر کسی تو قلبش میزاره برای همینه که هر وقت بخوای عشقت رو از کسی پس بگیری باید قلبشو بشکونی  

به او بگویید دوستش دارم به او که قلبش به وسعت دریاییست که قایق کوچک دل من در آن غرق شده . به او که مرا از این زمین خاکی به سرزمین نور و شعر و ترانه برد . و چشمهایم را به دنیایی پر از زیبایی باز کرد  

باز هم ثانیه ها اسم تورا جار زدن و دقایق همه امشب به تو تکرار زدن وسکوتی که دراین عقربها میچرخید نکند در دل تو اسم مرا دار زدن 

 وقتی یک مرد از ازدواج می ترسه, واسه این نیست که از دل بستن به یه زن می ترسه, بلکه دل بریدن از بقیه زنهاست که اونو میترسونه  

توی زندون عشق تو اونقدر شلوغ میکنم و زندون رو به هم میزنم که مجبور بشی منو بذاری توی انفرادی قلبت  

میخواستم شمع باشم و تا آخر عمر به پات بسوزم، ولی نامرد ادیسون، برق رو اختراع کرد  

اگه دیدی بچه ای کنار یک روزنامه نشسته و روزنامه زرد شده بدون کار بچه نیست تبلیغ ایرانسله  

کلاس عشق ما دفتر ندارد شراب عاشقی ساغر ندارد بدو گفتم که مجنون تو هستم هنوز آن بی وفا باور ندارد  

دوست داشتن بهترین شکل مالکیت و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است 

اسمان را ستاره زیبا میکند باغچه را گل عشق را محبت بیابان را چمن چشم را اشک و تو را عمل کردن دماغ زیبا میکند  

 

شب بود ، شمع بود ، من بودم و غم ... شب رفت ، شمع سوخت ، من موندم و غم  ...

کاش کودک بودم تا بزرگترین شیطنت زندگی ام نقاشی روی دیوار بود ، ای کاش کودک بودم تا از ته دل می خندیدم نه اینکه مجبور باشم همواره تبسمی تلخ بر لب داشته باشم ، ای کاش کودک بودم تا در اوج ناراحتی و درد با یک بوسه همه چیز را فراموش می کردم  

عشق با لبخند شروع میشود.با بوسه شکوفا میشود.با گریه رشد میکند.با 110 تمام میشود 

 

وفادار تو بودم تا نفس بود دریغا همنشینت خار و خس بود دلم را بازگردان همین جان سوختن بس بود بس بود  

اگه عشقم حقیره ! اگه جسمم کویره ! اگه همیشه تنهام ! اگه خالیه دستام ! هیچ خیال نی!!! برای تو عاشق ترین عاشق دنیام.  

کاش میشد روی قلب سرنوشت،لحظه های با تو بودن را نوشت.  

زنان به خوبی مردان میتوانند اسرار را حفظ کنند ولی به یکدیگر می گویند تا در حفظ آن شریک باشند.  

عشق کلید شهر قلبهاست به شرط آنکه : قفل دلت هرز نباشه تا با هر کلیدی باز بشه.  !!!!!  

هرگاه دفتر محبت را ورق زدی، هرگاه زیر پایت خش‌خش برگ‌ها را احساس کردی، هرگاه در میان ستارگان آسمان تک ستاره خاموش دیدی، برای یک بار در گوشه‌ای از ذهن خود نه به زبان بلکه از ته قلب خود بگو: یادت بخیر.

دسته ها :
سه شنبه اول 11 1387

لذت مرد بودن

1-در عروسی میتونید لباسی رو که بارها به تن کردید رو دوباره بپوشید

2-میتونید هر صد سال یه بار هم موهاتون رو شونه نکنید و بعد بگید مد روزه

3-از ترس اینکه کسی سن شما رو بفهمه شناسنامتون رو  قایم نمیکنید  

4-مطمئنا استهلاک فک شما به مراتب  کمتر است

5- مدل لباس دختر شمسی خانم چشمهاتون رو داخل دهانتون سرنگون نمیکنه

6-در موقع استرس هیچوقت ناخنهای خود را نمیجوید

7-هفته ای دو بار شکست عشقی نمیخورید!

8-لازم نیست از 18 سالگی موهای سرتون رو رنگ کنید چون موهای جوگندمی خیلی هم به شما می­آد

9- فقط شما میتونید برید استادیوم

10- خودتون پنچری ماشینتونو میگیرید

11-لازم نیست با قرار دادن انواع جکهای هیدرولیک و غیر هیدرولیک در پاشنه کفش قدتون رو افزایش بدید

12- میتونید تمام روز بادوستانتون برید کوه و وقتی برمیگردید خونه برای خانمتون تعریف کنید که چه روز پرکاری داشتید

13- موقع خواستگاری به هیچ وجه نگران بر هم خوردن تعادل سینی چای نیستید

14- از دیدن کله پاچه دچار تشنج نمیشید

15- هیچ کس از اینکه دست پخت افتضاحی دارید به شما ایراد نمیگیره

16- فقط شمایید که لذت تماشا کردن فوتبال یوونتوس- بارسلونا را با گزارش عادل فردوسی پور درک میکنید

17- فقط شمایید که میتونید لذت تکچرخ زدن با CG رو تجربه کنید  

18- میتونید با خط ریشتون بیش از 12000 اثر هنری خلق کنید

19- به طلا و جواهرات دیگران در حالی که دارید از حسادت منفجر میشید نگاه نمیکنید

20- تو عروسی ها لازم نیست چند تن زنجیر از خودتون آویزون کنید که تازه دیگران ازتون بپرسند بدلییییییه ؟

21- سر سفره عقد لازم نیست برید گل بچینید و گلاب بیارید و نون بگیرید و اینا...

22- در حالی که خواهرتون باید بمونه خونه و آشپزی یاد بگیره شما میرید بیرون و گل کوچیک بازی میکنید

23- لازم نیست آدرس تمام مزون ها، پاساژها ،بوتیک ها و مراکز لاغری شهرتون رو حفظ باشید

24- اگه تو خیابون تویوتا کمری جلوی پاتون نگه نداشت به راحتی سوار یه پیکان میشید

25- لازم نیست همیشه جای جورابهای همسرتون رو حفظ باشید

26- فقط شما میتونید سه ساعت تمام برنامه نود رو با دوستاتون تفسیر کنید

27- لازم نیست روزی چهار بار مثل آمپول ب کمپلکس سریالهای بی سر و ته وطنی رو تماشا کنید

28- لازم نیست سالی یه بار زاویه دماغتون رو نسبت به افق تغییر بدید   

29- میتونید حتی تا محل کارتون رو هم با دوچرخه طی کنید و کسی اونجوری به شما نگاه نکنه

30- میتونید راحت رو صندلی های جلوی اتوبوس بشینید و در عقب دود نخورید

31- میتونید با شلوارک و رکابی راحت تا سر کوچه برید

32- خیالتون راحته که هرگز یک خواهر شوهر (و ایضا جاری) که مدام رو اعصابتون رزم آیش برقرار کنه ندارید

33- لباسهاتون ظرف 48 ساعت دلتون رو نمیزنه

34- در زیر گرمای نابود کننده تابستون خیلی راحت با یه آستین کوتاه میایید بیرون

35- نیازی ندارید هر روز که از خواب پا میشید تا ساعت 6 بعدازظهر رو جلوی آیینه با خودتون ور برید

36- نیازی نیست سه چهارم عمرتون رو توی کلاسهای آشپزی ،خیاطی، گلدوزی، آموزش فال شیرموز و تقویت اعتماد به نفس در 3/0 ثانیه بگذرانید

37- نیازی نیست داخل کیفتون به تعداد رنگهای یک LCD لنز چشم داشته باشید(رنگهای LCD  معمولا بالای 16 میلیون میباشد)

38- اگه به انواع فنون حرکات موزون آشنا نبودید هیچ اشکالی نداره  

39- فقط شما میفهمید که یک 206 اسپرت خفن چقدر زیباست

40- بدون اینکه کسی بهتون چیزی بگه میتونید ساعتها پلی استیشن بازی کنید

41- با دیدن سوسک و موش و امثالهم اجدادتون از گور در نمیایند و جلوتون رژه نمیروند

42- فرق CD رو با بشقاب میوه خوری متوجه میشید

43- با یک سرماخوردگی سه ماه در CCU بیمارستان بستری نخواهید شد

44- میتونید یه جوک بامزه تعریف کنید بدون اینکه خودتون قبل از همه دو ساعت تمام بهش بخندید

45- روی در هیچ مغازه ای ننوشته اند که از پذیرفتن آقایانی که شئونات اسلامی را رعایت نکنند معذوریم(بس که محجوب هستند آخه)  

46- داشتن ریش پروفسوری از ویژگی های بسیار  ممتاز است که مخصوص شما آقایان میباشد

47- فقط شما میتونید کت و شلوار بپوشید و کروات بزنید و کلی خوشتیپ بشید

48- بیش از 60 درصد رشته های مهندسی رو شما به خودتون اختصاص دادید(دیگه از این با کلاس تر؟)

49- و در نهایت اینکه میتونید تو خیابون از هر کس که دلتون خواست بپرسید ساعت چنده؟! (این یکی دیگه ته ویژگی بود) (بیدمجنون)

دسته ها : طنز
سه شنبه اول 11 1387
کدهای کارامد برای کلیه گوشی های سونی اریکسون             به منظور حفظ سیمکارت و گوشی تلفن همراه از دسترسی غیر مجاز ، کدهای خاصی در نظر گرفته شده است. هر کدام از این کدها کارآیی خاصی را دارد. در این ترفند قصد داریم به معرفی و بررسی این کدها بپردازیم.  PIN Code : این کد بر روی سیمکارت تنظیم می.شود و برای دستیابی به آن باید به امور مشترکین شرکت مخابرات مراجعه کرد. در ایران این کد بر روی سند سیمکارت ثبت است و به طور پیشفرض برابر 1234 است. به وسیله این کد می.توان دسترسی غیر مجاز به سیمکارت و بسیاری از قابلیت.های شبکه را محدود کرد. اگر این کد را 3 بار اشتباه وارد کنید، دستگاه روی PIN قفل می.گردد و برای آزاد سازی آن نیاز به استفاده از کد PUK خواهید داشت. PIN2 Code : این کد نیز مانند PIN بر روی سیمکارت تنظیم می.شود و برای دستیابی به آن می.توان به امور مشترکین شرکت مخابرات مراجعه نمود. در ایران این کد به صورت پیشفرض برابر 5678 تنظیم شده و از ثبت آن بر روی سند سیمکارت خودداری شده است. علت عدم ثبت، ارائه نشدن خدمات مربوط به این کد نیز به صورت فراگیر اعلام گردد. به وسیله این کد می..توان دسترسی غیر مجاز به بسیاری از امکانات شبکه را محدود کرد. اگر این کد را 3 بار اشتباه وارد کنید، دستگاه بر روی PIN2 قفل می.گردد و برای آزادسازی آن نیاز به استفاده از کد PIN2 خواهید داشت. PUK Code : همان طور که بیان شد، اگر دستگاه شما بر روی PIN قفل گردد، برای آزاد سازی آن نیاز به این کد دارید. برای دریافت این کد می.توانید به امور مشترکین شرکت مخابرات مراجعه نمایید. در ایران این کد بر روی سند سیمکارت ثبت شده است. PUK2 Code : همان طور که بیان شد، اگر دستگاه شما بر روی PIN2 قفل گردد، برای آزادسازی آن نیاز به این کد دارید. برای دریافت این کد می.توانید به امور مشترکین شرکت مخابرات مراجعه نمایید. در ایران این کد نیز بر روی سند سیمکارت ثبت شده است. Barring Password : این کد بر روی سیکارت تنظیم و در هنگام استفاده از سرویس مسدود سازی شماره تلفن.ها استفاده می.گردد. برای دریافت این کد به امور مشترکین شرکت مخابرات مراجعه نمایید. گفتنی است که تمامی کدها به غیر از PUK و PUK2 قابل تغییر هستند و بدین منظور می.توانید از منوهای مربوطه تلفن همراه خود استفاده نمایید. نحوه آزاد سازی سیمکارت.های قفل شده بر روی PIN * PIN2همان طور که بیان شده، اگر بار کدهای PIN و PIN2 را اشتباه وارد کنید، سیمکارت شما بر روی کد اشتباه قفل می.گردد و دیگر نمی.توانید از آن استفاده کنید. برای آزاد سازی سیمکارت از قفل باید به کدهای PUK و PUK2 آگاه باشید. نحوه آزاد سازی سیمکارت از قفل PINبرای این منظور کد زیر را بر روی دستگاه وارد کرده و دکمه برقراری تماس (Call) را فشار دهید. توجه نمایید که به جای کلمه PUK در کد زیر، تنها PUK Code ثبت شده بر روی سند سیمکارت را وارد نمایید. به جای عبارت New PIN ، کد PIN جدید راوارد نمایید و به جای عبارت New PIN Again ، کد PIN جدید را تکرار کنید.**05*PUK*New PIN*New PINAgain# نحوه آزاد سازی سیمکارت از قفل PIN2برای این منظور کد زیر را بر روی دستگاه وارد کرده و دکمه برقراری تماس (Call) را فشار دهید. توجه نمایید که به جای کلمه PUK2 در کد زیر، تنها PUK2 Code ثبت شده بر روی سیمکارت را وارد نمایید. به جای عبارت New PIN2 * کد PIN2 جدید را وارد نمایید و به جای عبارت New PIN2 Again ، کد PIN2 جدید را تکرار کنید. **052*PUK2*New PIN2*New PIN2Agani# قابل ذکر می.باشد که کدهای PIN و PIN2 می.توانند حداقل 4 رقم و حداکثر 8 رقم طول داردبا این کدها شما میتونین اطلاعات مهمی در مورد گوشیتون بدست بیارین.همینطور میتونین گوشیتون رو در موقع خرید تست کنین و و تاریخ نصب firm ware و version اون رو ببینید.برای زدن این کد باید به صفحه ی اصلی گوشیتون برید و کد زیر رو دقیقا وارد کنید: *>*>>*<این کد رو از چپ به راست وارد کنیدمنظور از > حرکت جوی استیک به طرف چپ و منظور از < حرکت جوی استیک به طرف راست استمهم نیست که کلید چپ و راست شما در منوی اصلی روی چه میانبری تنظیم شده باشه شما فقط این کد رو به ترتیبی که گفتم وارد کنیددر ضمن این کد اونقدر جامع هست که شما سریال IMEI رو که کد منحصر به فرد گوشیتون هست رو هم مبینید.قبلا برای دیدن IMEI به تنهایی باید کد رو در منوی اصلی میزدیم_______________________________از بین بردن قفل pin code :در منوی اصلی #05# را وارد کنید_______________________________ کد >**> برای قفل کردن شبکه استاگه نمیخواین قفل شه NO رو انتخاب کنید_______________________________ کد >>**> برای قفل کردن subset network استاگه نمیخواین قفل شه NO رو انتخاب کنیدپیشنهاد میکنم اگه اطلاعاتی تو این زمینه ندارین از این کد استفاده نکنین چون زدن بیش از 5 بار باعث قفل شدن سیم کارد میشه_______________________________ <0000> این کد زبان گوشیتون رو به حالته default که همون انگلیسی هست بر میگردونه مثلا اگه گوشیتون رو زبان فارسی ست هست سریع به حالت انگلیسی در میاد_______________________________ میانبر به آخرین شماره گرفته شده : #0_______________________________ میانبر به شماره های سیم کارت: برای اینکار ابتدا رو صفحه ی اصلی یک شماره بین 0 تا محدوده ی جا گرفتن شماره در سیم کارتتون رو میزنید سپس # را میزنید مثلا #67 یا #4_______________________________ کد دایورت کردن در صفحه ی اصلی کد رو بصورت زیر وارد کنید#(شماره تلفنی که میخواین سیم کارتتون بهش divert شه) *21*مثلا #0912206405*21*کد خنثی سازی: #21#_______________________________ کنترل حالت call waiting ( انتظار) گوشی.#43#*خنثی کردن :#41#_______________________________ #شماره*61**divert به شماره موردنظر در حالت عدم پاسخ گوئی ( no Reply )به تلفن زده شده._______________________________ #61#*کنترل شماره ای که به عنوان divert در صورتیکه به تلفن پاسخ داده نشه ، تعیین شده است. خنثی کردن :#61#_______________________________ #شماره*62**divert به شماره موردنظر درصورتیکه شبکه دچار اشکال باشه( آنتن نباشه). #62#*کنترل شماره ای که به عنوان divert درصورتیکه شبکه دچار اشکال باشه( آنتن نباشه) تعیین شده است خنثی کردن :#62# _______________________________ #شماره*21**divert به شماره مورد نظر (همون #شماره*21*) #21#*کنترل شماره ای که به عنوان divert درصورتیکه شبکه دچار اشکال باشه( آنتن نباشه) تعیین شده است خنثی کردن :#21# _______________________________ #شماره*67**divert به شماره مورد نظر در حالت اشغال بودن گوشی ( on Busy )  #67#*کنترل شماره ای که به عنوان divert درصورتیکه گوشی اشغال باشه ، تعیین شده خنثی کردن :#67#تفسیر نت مانیتور سونی اریکسون شماره کد برای فعال کردن نت مانیتور کا 750 : #0000*585* رو در حالت شماره گیزی وارد کنید و کلید تماس رو فشار بدین! از منوی Shurtcut به حالت Technical mode دسترسی پیدا می کنید. بعد از اجرای کد یه صفحه باز میشه که من نمونه اش رو گذاشتم و توضیح میدم:[A BBB OF CC -.DD EEEEF G HHHH I JJJ K LL MM NNN OO PP. QQQ RR SSSS TTT TT UUU UU VVV VV WWW WW XXX XX ZZZ ZZ  به جای حرف ای (تلفظ حروف رو می نویسم) چهار حرف بی . اس . تی یا اف میتونه باشه نشون دهنده حالت کاریهB - Broadcast control channel  S - Standalone dedicated control channel  T - Transfer channel  F - Frequency Hopping   BBB - : نشان دهنده کانال اختصاصی به شماست که در یکی از رنج های زیره:  001...124 - GSM900 512...885 - DCS1800 974...1023 - EGSM900 9999 - there is no signal  CC : راستش نمی دونم!!! DD : کیفیت سیگنال دریافته...بهترین حالت -40 (منفی 40 دسیبل) وبدترین -110 EEEE: شماره سلول که در جی اس ام 900 با 1 یا 2 یا 3 شروع میشه و در 1800 با 4 و 5 و6 که اینا نشوندهنده شماره سکتور در سلوله و اگه اصول طراحی شبکه موبایل رو بدونین میتونین حدودا جهت جغرافیایی آنتنی که باهاش در ارتباطید رو از روی شماره ها حدس بزنیدH*I*J*K*L*M احتیاج به توضیح تخصصی داره که یه کم وقت گیره.NNN - : در هنگام مکالمه مشاهده میشود که نشاندهنده تنظیمات کیفیت شبکه است. مخابرات از حالت هالف ریت برای مکانهای شلوغ استفاده می کند که کیفیت پایین تری هم دارد HR - half rate /  FR - full rate/  EFR - enhanced full rate  OO*PP تخصصیQQQ کد مخصوص کشور . در ایران 432 RR کد اپراتور. مثلا برای مخابرات 11 برای تالیا فکر کنم 70 باشه SSSS : کد منطقه ای موبایل ( این کد ها با شماره شما فرق داره و مربوط به نحوه طراحی شبکه است) TTT TT* UUU UU* VVV VV* WWW WW* XXX XX* ZZZ ZZ : فرکانس و کیفیت سیگنال آنتن های همسایه است . عدد های منفی مربوط به کیفیت سیگناله. البته منظور من از فرکانس همون کانال اختصاص داده شده به یه محدوده فرکانسیه که بهش ARFCN میگن
دسته ها : موبایل
سه شنبه اول 11 1387

قاب عکست و زدم جای ساعت دیواری اتاقم. از اون موقع به بعد تو شدی تموم لحظه هام

.نتیجه گیری اخلاقی: واسه اینکه کمتر میخ رو دیوار بکوبه جای ساعت و با قاب عوض کرده و گرنه خبری نیست...؟؟؟؟؟؟

   میدونی هر بار که پلک میزنی من نفس میکشم پس به کسی خیره نشو که خفه میشم

نتیجه گیری اخلاقی: اگه چند لحظه نفسش و نگه داره خفه نمیشه تو به کارت برس!!

    تو را چون بادبادک دوست دارم............مثال پول قلک دوست دارم.........تو گفتی بچه ای باشد ولی من.......تو را قد لواشک دوست دارم

 نتیجه گیری اخلاقی: تو رو دوست دارم ولی نه به اندازه بادبادک و قلک و لواشک!!! 

    از دست زمانه تیر باید بخوری.......دایم غم ناگزیر باید بخوری......صد مرتبه گفتم عاشقی کار تو نیست......بچه تو هنوز شیر باید بخوری؟؟ 

نتیجه گیری اخلاقی: البته بستگی به سایز بچه داره از 10 سالگی به بعد غذای کمکی هم میتونه بخوره!!!! 

  امروز رفتم برات ساعت بخرم ولی هر چی گشتم هیچ ساعتی به قشنگی اون ساعتی که دیدمت  پیدا نکردم

 نتیجه گیری اخلاقی: همین طوری بگو پول ندارم چرا بهونه میاری؟  

 کاش میدانستی دل تخته سیاه نیست وقتی که می آیی اسمت را روی آن بنویسی و هر وقت دلت خاست بری اسمت را از روی آن پاک کنی.

 نتیجه گیری اخلاقی: به نظر من رو تخته وایت برد با ماژیک روغنی بنویسی دیگه خیالت راحت اسمت پاک نمیشه.  

 زندگی مثل یه دیکته است. هی مینویسی و هی پاک میکنی. غافل از اینکه عزراییل داد میزنه:وقت تموم برگه ها بالا 

نتیجه گیری اخلاقی:با شرکت در کلاسهای کانون فرهنگی قلم چی مداد چی پاکن چی وقت خود را تنظیم کنین تا در زندگی وقت کم نیارین!!! 

  وقتی که دلت یش دلم بود گرو............دستان مرا سخت فشردی که نرو..... حالا که دلت جای دگر بند شده کفشان مرا جفت نمودی که برو

 نتیجه گیری اخلاقی: همیشه کفشان خودتان را جفت کنید و بهونه دستش ندین.  

 اگه یه روز شاد شدی یواش بخند تا غم بیدار نشه و اگه یه روز غمگین شدی یواش گریه کن تا شادی نا امید نشه

 نتیجه گیری اخلاقی:امر به معروف و نهی از منکرمرموزانه 

  وقتی زندگی صد دلیل برای گریه کردن به تو میدهد تو هزار دلیل برای خندیدن به او نشان بده 

نتیجه گیری اخلاقی:همیشه یه تسبیح تو جیبت بزار !!! 

  اگه یه روز دیدی که تموم درخت های کوچه و محلتون بریده شده اصلا ناراحت نشو چون هنوز منو داری که بهم تکیه کنی 

نتیجه گیری اخلاقی:محلتون تو طرحه کم کم خونتونم خراب میکنن!!! 

 نتیجه گیری کلی: خیلی با حالم

 

دسته ها : شعر
سه شنبه اول 11 1387
X